Người đi ngang đời tôi, không nhớ gì sao người?

Ai đi ngang đời ai

Để lại nỗi nhớ dài

Vấn vương còn lưu mãi

Lời hứa tới ngày mai.

Continue reading “Người đi ngang đời tôi, không nhớ gì sao người?”

Advertisements